ata

Register

Do you already have an account? Login

Law on the Protection of Personal Data

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
Umuda Koşanlar Derneği (“DERNEK”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel verileriniz, Dernek tarafından veri sorumlusu sıfatı ile,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 • Hukuki Sebep

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’ da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Dernek tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Dernek tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Dernek kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.
KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır; 

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (“m.5/2-a”)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (“m.5/2-c”)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (“m.5/2-ç”)
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (“m.5/2-d”)
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (“m.5/2-e”)
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (“m.5/2-f”)

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Dernek temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması, (“m.6/2”)
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça ön görülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. (“m.6/3”)

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.
Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki tabloda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Derneğimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Gönüllü Başvuru İşlemlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Adres, Medeni Hal, Unvan, Yabancı Dil Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Kariyer Bilgisi, Referans Bilgisi, Telefon, E-Posta

m.5/2-c

Web Sitesi

Stajyer Başvurularının Alınması

Ad, Soyad, Telefon, Adres, E-Posta,  Kariyer Bilgisi, Eğitim Bilgisi, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Dil Bilgisi

m.5/2-f

E-Posta, İlgili Kişinin Kendisinden

İş Başvurularının Alınması

Ad, Soyad, Telefon, Adres, E-Posta,  Kariyer Bilgisi, Mesleki Deneyim, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Dil Bilgisi

m.5/2-f

E-Posta, İlgili Kişinin Kendisinden

Talep ve Şikayetlerin Alınması/Çözüme Kavuşturulması

Ad, Soyad, E-Posta, Telefon Numarası, Adres

m.5/2-f

E-Posta, Telefon

Güvenlik Kamera Kaydı Alınması

Görsel Kayıtlar

m.5/2-f

Güvenlik Kamerası

Proje Süreçlerinde İrtibat Kurulması

Ad, Soyad, Telefon, E-Posta, Unvan

m.5/2-c, m.5/2-f

E-Posta, Telefon Hattı

Proje Teklif Formu Oluşturulması

Ad, Soyad, Telefon, E-Posta, Unvan, İmza

m.5/2-c, m.5/2-f

E-Posta

Proje Kapanış Raporu Oluşturulması

Ad, Soyad, Unvan, İmza

m.5/2-c, m.5/2-f

E-Posta, İlgili Kişinin Kendisinden

Proje Bağışlarının Toplanması

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon, E-Posta, Adres

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

E-Posta, İlgili Kişinin Kendisinden, Telefon Hattı

Bağışların Muhasebe Kaydının Yapılması

Ad, Soyad, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Banka Hesap Bilgileri, Adres, İP Adresi, Adına Bağış Yapılan Üçüncü Kişi Adı ve Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta

m.5/1, m.5/2-c, m.5/2-ç

Web Sitesi

Yanlış Yapılan Bağış Tutarının İade Edilmesi

Ad, Soyad, Banka Hesap Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Telefon, E-Posta, İmza

m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f

E-Posta, Kargo

Ürün ve Hizmet Alımı

Ad, Soyad, Telefon, T.C. Kimlik Numarası,  Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Banka Hesap Bilgileri, E-Posta, Adres, İmza

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

E-Posta, Telefon

Web Sitesi Üzerinden Bağışçı Kayıtlarının Alınması

Ad, Soyad, E-posta, Cinsiyet, Adres, T.C. Kimlik Numarası, Telefon

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-f

Web Sitesi

SMS Datası Oluşturulması

Ad, Soyad, E-posta, Cinsiyet, Adres, T.C. Kimlik Numarası, Telefon

m.5/2-f

Web Sitesi

Randevu Talep İşlemlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, E-Posta, Telefon, Unvan

m.5/2-f

E-Posta, İlgili Kişinin Kendisinden, Telefon Hattı

ERP Sistemi Üzerinden Reklam ve Bilgilendirme Amaçlı SMS Gönderilmesi

Ad, Soyad, Telefon, E-Posta, Adres

m.5/2-f

Web Sitesi, ERP Sistemi

Sosyal Medya Üzerinden Online Gönüllülük Başvurusu Alınması

Ad, Soyad, E-Posta, Telefon, Kariyer Bilgisi, Mesleki Deneyim, Adres, İlgi Alanları

m.5/2-f

Google Formlar

Sosyal Medya Üzerinden Gelen Talep ve Şikayetlerin Alınması/Çözüme Kavuşturulması

Ad, Soyad, Kullanıcı Adı

m.5/2-d, m.5/2-f

Sosyal Medya

Dernek Hattı Üzerinden Gelen Sosyal Yardım Başvurularının Ön Kayıtlarının Alınması

Ad, Soyad, Telefon, Adres

m.5/2-f

Telefon Hattı

İnternet Sitesi Kullanım Verimliliğinin Artırılması (Çerezler)

E-Posta, İP Adresi, Lokasyon

m.5/2-f

İnternet Sitesi Üzerinden Otomatik Yollarla


Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Mahkemeler, Kolluk Kuvvetleri, Vergi Dairesi, Emniyet Müdürlüğü, Avukat, Muhasebe, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

Yeni İnternet Sitesinin Eski Kullanıcılar Açısından Entegre Edilmesi

Yeni internet sitesini oluşturan şirket

SMS Gönderim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Aracı Firma, ERP Sistemi

Satın Alma İşlemlerinin Yürütülmesi

Mal ve Hizmet Alınan Şirket


Dernek amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi kimliğinize ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? 
umudakosanlar.org.tr  bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz başvuru formunu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu [email protected] adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak “Kısıklı Mah, Tepelik Sk, No:8 Üsküdar/ İstanbul” adresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK m. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu Umuda Koşanlar Derneği tarafından yerine getirilecektir. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Umuda Koşanlar Derneği 
www.umudakosanlar.org.tr          
+90 216 349 49 08 / +90 216 349 49 06
[email protected]            
Kısıklı Mah, Tepelik Sk, No:8 Üsküdar/ İstanbul


We're Waiting for Your Help

You can use the area on the right to support and help our project.
Donation Amount
Donor information